ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽITIA COOKIES

verzia v.1.0, zo dňa: 7.januára, 2018

 

1.    Všeobecné podmienky

1.1    Licenčná dohoda s koncovým užívateľom sa vzťahuje na firemný softvér (“EULA”) Spoločnosti pôsobiacej pod názvom Grenton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, s.r.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zapísanej v obchodnom registri v súlade so zákonom Poľskej republiky, so sídlom na ul. Królowej Jadwigi nr 143A, 30‑212 Kraków, Poľsko, zapísanej v Národnom Registri Okresného súdu pre oblasť Kraków-Śródmieście v Kraków, XI Obchodné Oddelenie Národného Súdneho Registra pod číslom 0000374071, REGON: 121424344, NIP: 6793054754 (the "Company"), ktorý je súčasťou zákazníkom zakúpených Produktov spoločnosti, (the "Product") alebo produktov naložených prepravcovi za účelom doručenia, alebo legálne stiahnutý z webovej stránky Spoločnosti [https://om.grenton.com] alebo akýkoľvek iný kanál zapezpečený Spoločnosťou, t.j.firemný softvér, príslušenstvo vložené do bežnej logickej jednotky (the “CLU Software”) (the “CLU”)a konfigurácia softvéru, ktorý môže byť nainštalovaný do počítača zákazníka za účelom umožnenia diaľkového ovládania CLU (the “OM Software”).

1.2    Toto je Dohodou medzi zákazníkom ( fyzickou alebo právnickou osobou) a Spoločnosťou o podmienkach používania a užívania CLU a OM Softvéru./span>

1.3    Zákazník sa zaväzuje dodržiavať podmienky tejto Dohody a poskytnutie súhlasu s ustanoveniami Dohody o používaní, alebo inštalácii Softvéru CLU a OM Softéru na zariadenie zákazníka spojené s Produktom,

1.4    Tiež sa zaväzuje, že sa riadne oboznámi s podmienkami Dohody jej pozorným prečítaním a to ešte pred začatím používania CLU Softvéru, alebo pred inštaláciou OM Softvéru a že svojim podpisom potvrdí súhlas s ustanoveniami tejto Dohody.

1.5    V prípade nesúhlasu zákazníka s ustanoveniami Dohody, zákazník nie je oprávnený tento softvér používať a je povinný si tento softvér z príslušných zariadení odinštalovať. Zákazník je oprávnený Produkt vrátiť Spoločnosti alebo jej autorizovanému dílerovi v súlade s reklamačným poriadkom .

 

2.     Obmedzená Licencia

2.1     Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť zákazníkov zdarma a na neurčito limitovanú, neexkluzívnu, neprenosnú licenciu na užívanie Produktu zakúpeného zákazníkom od Spoločnosti alebo od jej autorizovaného dílera.

a)       na užívanie jednej kópie CLU Softvéru s každým Produktom, a

b)       na inštaláciu a používanie jednej kópie OM Softwéru na zariadení zákazníka, pripojenému k akémukoľvek počtu Produktov za účelom nastavenia CLU alebo OM Softwéru.

2.2    Spoločnosť zákazníkovi môže poskytnúť aktualizáciu k Softvéru CLU alebo Softvéru OM.

2.3    Ak sa zákazník rozhodne nestiahnuť si a nepoužívať aktualizáciu softvéru poskytnutého Spoločnosťou, musí si byť vedomý, že vystavuje Produkt alebo CLU Softvér alebo OM Softwér riziku závažných bezpečnostných hrozieb, alebo riziku že sa Produkt alebo CLU softvér alebo OM Softvér stanú nestabilnými a nepoužívateľnými. /span>

2.4    Produkt alebo CLU Softvér alebo OM Softvér môžu mať funkciu auto-update, ktorá umožňuje vykonať aktualizáciu softvéru automaticky. Možnosti tejto funkcie sa dajú zmeniť v nastaveniach Produktu alebo CLU Softvéru alebo OM Softvéru. V niektorých prípadoch môže aktualizácia automaticky naďalej prebiehať, nezávisle od zákazníkom vykonaných zmien v nastavení, špeciálne v prípadoch narušenia bezpečnosti. Zákazník automaticky poskytuje súhlas s podmienkami a ustanoveniami Dohody a s automatickou aktualizáciou softvéru.

2.5    Akýkoľvek softvér poskytnutý Spoločnosťou, alebo sprístupnený na webovej stránke Spoločnosti, alebo akýkoľvek iný kanál poskytnutý Spoločnosťou, ktorý aktualizuje alebo dopĺňa Produkt alebo CLU Softvér alebo OM Softvér sa riadi ustanoveniami Dohody a to ak s aktualizáciou alebo doplnením Produktu neboli určené iné licenčné podmienky.

2.6    Zákazník má právo vytvoriť si a používať kópie dokumentácie ktorá je súčasťou Produktu alebo CLU Softvéru alebo OM Softvéru; za predpokladu že budú slúžiť výlučne na vytvorenie vnútornej zálohy a na účely archivácie a že nebudú poskytnuté nijakým spôsobom žiadnej tretej strane,

2.7    Spoločnosť zaručuje, že vynakladá všetko úsilie na spracovanie osobných údajov s maximálnym ohľadom na súkromie, s najvyššou starostlivosťou o bezpečnosť spracúvaných osobných údajov a v súlade s požiadavkami ustanovenými v platných právnych predpisoch.

a)       že sa CLU Softvér alebo OM Softvér nebude používať na žiadne iné účely okrem tých ktoré s Produktom súvisia a na ktoré sú určené

b)       že sa CLU Softvér alebo OM Softvér nebude používať spôsobom, ktorý sa vylučuje so Smernicou Spoločnosti o používaní Produktu alebo CLU Softvéru alebo OM Softvéru;

c)       Zákazník nie je oprávnený povoliť, distribuovať, prenajímať, zapožičať, preniesť, prideliť alebo iným spôsobom sprístupniť CLU Softvér alebo OM Softvér;

d)       rozložiť, dekompilovať, demontovať alebo sa pokúšať zistiť zdroj kódu alebo iné obchodné tajomstvo súvisiace s Produktom alebo CLU Softvérom alebo OM Softvérom, iba ak by to bolo v súlade so zákonom a v prípadoch na ktoré by sa tieto obmedzenia nevzťahovali;

e)       Ďalej zákazník nie je oprávnený adaptovať, modifikovať, meniť, prekladať alebo vytvárať akékoľvek odvodeniny Produktu alebo CLU Softvéru alebo OM Softvéru;

f)        odstrániť, zmeniť, ukryť alebo zatajiť akékoľvek informácie týkajúce sa autorských alebo vlastníckych práv na Produkt alebo CLU Softvér alebo OM Softvér;

g)       obísť , prekaziť alebo inak znemožniť prístup Spoločnosti ku kontrole komponentov, prvkov alebo funkcií Produktu alebo CLU Softvéru alebo OM Softvéru;

h)       ďalej používať Produkt alebo CLU Softvér alebo OM Softvér na vývin alebo tvorbu konkurenčného hardvérového alebo softvérového produktu, alebo akýmkoľvek iným spôsobom nedodržiavať náležitosti a ustanovenia tejto Dohody, alebo Smernice na používanie a správne nakladanie s Produktom alebo CLU Softvérom alebo OM Softvérom ;

i)        vytvárať kópie CLU Softvéru alebo OM Softvéru (okrem záložných kópií) alebo ich používať oddelene od Produktu;

j)        používať CLU Softvér alebo OM Softvér na prenos a šírenie softvérových vírusov alebo iných škodlivých počítačových kódov, súborov alebo programov, deaktivovať alebo akokoľvek inak zasahovať do bezpečnostných prvkov vzťahujúcich sa na CLU Softvér alebo OM Softvér;

k)       používať CLU Softvér alebo OM Softvér na akékoľvek nezákonné účely, alebo spôsobom ktorý nie je v súlade s ustanoveniami Dohody alebo

l)        autorizovať, povoliť alebo umožniť tretím stranám aby vykonali uvedené vyššie.

2.8    Táto Dohoda stanovuje súhrn práv zákazníka s ohľadom na CLU Softvér a OM Softvér. Spoločnosť si vyhradzuje všetky ostatné práva ktoré z tejto Dohody nevyplývajú./span>

2.9    Všetky autorské práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva priemyselného vlastníctva na Produkt alebo CLU Softvér alebo OM Softvér sú výlučným vlastníctvom Spoločnosti, alebo jej dodávateľov a sú neprenosné. Spoločnosť zákazníkovi povoľuje používať CLU Softvér a OM Softvér iba v súlade s podmienkami a ustanoveniami Dohody. Všetky autorské práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva priemyselného vlastníctva na Produkt alebo CLU Softvér alebo OM Softvér, ktoré nevyplývajú z tejto Dohodou si Spoločnosť vyhradzuje. Zákazník nie je oprávnený mať akýkoľvek prístup k CLU Softvéru alebo OM Softvéru v zdrojovom kóde..

2.10  CLU Softvér a OM Softvér môžu obsahovať komponenty pridelené Spoločnosti licenciou slobodného softvéru. ( "Open-Source Components"). Podmienky licencií slobodného softvéru sa vzťahujú výhradne na komponenty slobodného softvéru a to v rozsahu, ktorý je v súlade s požiadavkami licencií slobodného softvéru a s ohľadom na používanie komponentov slobodného softvéru zákazníkom. ‑

 

3.     Obmedzená záruka

3.1    Spoločnosť poskytuje obmedzenú záruku, že CLU Softvér a OM Softvér bude v súlade s normami a predpismi Spoločnosti a s ohľadom na CLU Softvér a na OM Softvér, zverejnenými na webovej stránke Spoločnosti [stanovené v záručnom liste].

3.2    Spoločnosť, podľa vlastného uváženia, vynaloží komerčne primerané úsilie na nápravu akýchkoľvek nezhôd CLU Softvéru alebo OM Softvéru, v súlade s podmienkami záruky, v prípade ak je takýto nesúlad oznámený zákazníkom písomne a v záručnej dobe.

3.3    The Vyššie uvedená záruka sa nevsťahuje na akýkoľvek nesúlad, ktorý je výsledkom:

a)       akýchkoľvek pochybení spôsobených porušením alebo nedodržaním ustanovení Dohody, alebo

b)       akýmkoľvek iným prispôsobovaním, úpravou, zásahmi alebo zmenami vykonanými v CLU Softvéri alebo OM Softvéri inými osobami, okrem autorizovaných zamestnancov Spoločnosti alebo

c)       kombináciou CLU Softvéru alebo OM Softvéru s inými neautorizovanými výrobkami, službami alebo inými prvkami poskytnutými inými osobami okrem Spoločnosti or

d)       použitím CLU Softvéru alebo OM Softvéru na účely iné ako tie, ktoré sú spojené s Produktom alebo

e)       použitím CLU Softvéru alebo OM Softvéru spôsobom, ktorý nie je v súlade so Smernicou Spoločnosti vo vzťahu k používaniu Produktu alebo CLU Softvéru alebo OM Softvéru poskytnutou s Produktom alebo CLU Softvérom alebo OM Softvérom.

3.4    Počas záručnej doby Spoločnosť zabezpečí zákaznícky servis a podporu vo vzťahu k zakúpenému a používanému CLU Softvéru alebo OM Softvéru. Po uplynutí záručnej doby môže byť zákaznícky servis a podpora upravená osobitnou zmluvou a zebezpečená Spoločnosťou na náklady zákazníka.

3.5    CLU Softvér a OM Softvér sú poskytnuté tak ako sú, vrátane možných závad. "" Spoločnosť a jej dovávatelia si týmto vyhradzujú právo neposkytnúť ďalšie záruky, či už skryté alebo vyplývajúce zo zákona vrátane ,ale bez obmedenia na povinnosti alebo podmienky zabezpečujúce uspokojivú kvalitu, vhodnosť pre daný účel, spoľahlivosť a dostupnosť, presnosť a celistvosť s ohľadom na CLU Softvér a OM Softvér a na poskytnutie podpory a iných služieb, informácií, softvéru alebo iného obsahu cez CLU Softvér a OM Softvér alebo iných vyplývajúcich z používania CLU Softvéru a OM Softvéru. Spoločnosť taktiež neposkytujuje záruku nerušeného používania, nerušenej držby s ohľadom na CLU Softvér a OM Softvér. Spoločnosť nezaručuje, že CLU Softvér alebo OM Softvér bude bez vírusov, defektov, alebo iných závad. Štatutárna záruka Spoločnosti na závady tovaru u koncových užívateľov, ktorí nie sú zákazníkmi Spoločnosti, nespadá pod nariadenia Článku 558 Občianskeho zákonníka.

3.6    Zákazník berie na vedomie, že Softvér CLU a OM neboli vytvorené pre a na zákade individuálnych požiadaviek zákazníka a že je zodpovednosťou zákazníka nastaviť si Softvér CLU a OM tak, aby jeho vybavenie a funkcie splnili a plnili individuálne požiadavky a potreby zákazníka.

3.7    Predchádzajúce výnimky a obmedzenia poskytnutia záruky sú aplikovateľné v rozsahu a v súlade s platnou legislatívou. Platná legislatíva niektorých štátov nepozná, alebo nedovoľuje štatút výnimiek, alebo obmedzení poskytovanej záruky

4.    Obmedzenie zodpovednosti

4.1     Spločnosť ani jej autorizovaní distribútori nenesú zodpovdnosť (zmluvnú, trestnoprávnu, občianskoprávnu ani v prípade škôd spôsobených nedbanlivosťou) voči zákazníkovi alebo tretej strane :

4.1     za akúkoľvek neschopnosť používať produkt alebo softvér CLU a softvér OM alebo akékoľvek zariadenie tretej strany alebo prístup k údajom alebo stratu alebo poškodenie údajov alebo stratu, vrátane straty ziskov alebo prerušenia činnosti alebo akýchkoľvek iných podobných dôsledkov (či už takých, strata alebo poškodenie je priame alebo nepriame), alebo

4.1     v prípade akýchkoľvek budúcich, nepriamych, náhodných, následných strát alebo škôd, ktoré v každom prípade vzniknú v dôsledku použitia alebo nemožnosti používať produkt alebo softvér CLU a softvér OM, aj keď bola spoločnosť informovaná o možnosti straty alebo poškodenia.

4.2    Spoločnosť ani jej autorizovaní distribútori nenesú zodpovednosť za obsah webových stránok a služieb, ani za žiaden odkaz na služby a obsah webových stránok 3. stany,alebo za zmeny a aktualizácie webových stránok 3. strán s ohľadom na služby poskytované v súvislosti Produktom alebo CLU Softvérom alebo OM Softvérom, nakoľko odkazy a prístup k týmto sú Spoločnosťou poskytnuté zákazníkovi za účelom jeho vlastného pohodlia. Zákazník si je vedomý že akékolvek používanie takéhoto obsahu je na jeho vlastnú zodpovednosť a riziko a že ich nemôže použiť spôsobom ktorý sa vylučuje s platnou legislatívou.

4.3    Bez ohľadu na vyššie uvedené zodpovednosť Spoločnosti a jej autorizovaných distribútorov vyplývajúca z dohody [vaša platba za produkt alebo the CLU Software a OM Software] počas šiestich mesiacov sa bude vzťahovať na škodu, stratu alebo ujmu len do miery a v rozsahu zákazníkom uhradenej čiastky za Produkt alebo CLU Softvér alebo OM Softvér .

4.4    Bez ohľadu na skutočnosti uvedené v bode 4 sa obmedzená zodpovednosť nevzťahuje na záväzky firmy v prípade smrti alebo poškodenia zdravia následkom úmyselného pochybenia alebo hrubej nedbanlivosti zo strany Spoločnosti v súlade s platnou legislatívou.

4.5    Zákazník nesie plnú zodpovednosť voči 3. strane lebo Spoločnosti za straty alebo ujmy spôsobné porušením dohody alebo používaním Produktu alebo CLU Softvéru alebo MO Softvéru spôsobom, ktorý je v rozpore sp Smernicou Spoločnosti s ohľadom na jeho používanie. Zákazník nesie plnú zospovednosť v prípade straty,ujmy a poškodenia elektrického systému, systému kanalizácie, iných periferálnch systémov napojených na Produkt, mobilných zariadení a iných položiek, prvkov a funkcií vrátane tých, ktoré vzniknú v jeho vlastnej domácnosti a boli spôsobené zlým alebo nesprávnym použitím Produktu alebo CLU Softvéru alebo OM Softvéru a nedodržaním Smernice a s Produktom dodanej dokumentácie. Zákazník je povinný plne vyhovieť a dodržovať všetky bezpečnostné opatrenia a výstrahy, ktoré sú dodané s Produktom alebo CLU Softvéroma alebo OM Softvérom a sú jeho súčasťou.

 

5.     Rôzne ustanovenia

5.1     Spoločnosť si vyhradzuje právo s okamžitým účinkom ukončiť plnenie Dohody v prípade ak dôjde k akémukoľvek porušeniu alebo nedodržaniu zmluvných podmienok zo strany zákazníka. V takom prípade je zákazník povinný ukončiť používanie celého Produktu, CLU Softvéru alebo OM Softvéru a zničiť všetky kópie Produktu, CLU Softvéru alebo OM Softvéru a všetkých ich častí,komponentov alebo iného príslušenstva. Spoločnosť si vyhradzuje právo auditu plnenia Dohody zo strany zákazníka a touto Dohodou zákazník poskytol súhlas s umožnením prístup Spoločnosti k Produktu, CLU Softvéru alebo OM Softvéru za účelom realizácie takéhoto auditu Spoločnosťou alebo jej autorizovaným reprezentantom.

5.2     Spoločnosť si vyhradzuje právo bez upovedomenia ukončiť poskytovanie aktualizácií a doplnkových služieb, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté v súvislosti so zakúpením a používaním Produktu, CLU Softvéru alebo OM Softvéru ako i zmeniť technické aspekty a formality v súvislosti s Produktom, CLU Softvérom alebo OM Softvérom.

5.3    Strana ktorá nie je zmluvným partnerom Dohody nie je oprávnená nijakým spôsobom využívať podmienky alebo akékoľvek výhody plynúce z tejto Dohody ani sa na ne za žiadnych okolností odvolávať.

5.4    Dohoda vrátane jej dodatkov a doplnkov predstavuje kompletnú zmluvu medzi zákazníkom a Spoločnosťou s ohľadom na Produkt, CLU Softvér alebo OM Softvér, ktorá nahrádza všetku doterajšiu, predchádzajúcu alebo súčasnú, ústnu alebo písomnú konverzáciu a komunikáciu s ohľadom na a týkajúcu sa Produktu, CLU Softvéru alebo OM Softvéru. V prípade ak by akékoľvek postupy alebo stratégie spoločnosti boli v rozpore s touto Dohodou, táto im je nadradená. V prípade ak sa niektoré ustanovenia Dohody stanú neplatnými, nerealizovateľnými, alebo ilegálnymi, ostané nariadenia a ustanovenia ostávajú v platnosti a účinnosti.

5.5    Poľská verzia Dohody EULA má štatút nadradenosti a akýkoľvek preklad tejto Dohody, ktorý bol vyhotovený, slúži len na účely pohodlia a uľahčenia.

5.6    Táto Dohoda s ohľadom na akékoľvek prípadné spory, pochybnosti alebo nezrovnalosti v súsvislosti so samotnou Dohodou, vrátane nezmluvných nárokov labo nezrovnalostí podlieha právnemu poriadku a platnej legislatíve Poľskej republiky a všetky takéto spory, pochybnosti alebo nezrovnalosti budú postúpené a riešené Varšavskými súdmi v Poľskej Republike, nakoľko spadajú do výlučnej právomoci súdov Poľskej Republiky.

5.7    Dohovor Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru sa týmto vylučuje z tejto Dohody EULA, s ohľadom na Product alebo CLU Softvér alebo OM Softvér.

5.8    V prípade akýchkoľvek otázok aebo nejasností v súvislosti s Dohodou EULA, kontaktujte prosím Spločnosť emailom na : EULA@grenton.com

 

 

*             *             *